TERMS & CONDITIONS

 1. Generelt

Kjøpebetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Style for HOME
til forbrukere. Betingelsene er basert på blant annet avtaleloven, forbruker-
kjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Ved salg til bedrifter kommer ikke forbrukerkjøpsloven og angrerettloven
til anvendelse da kjøpsloven regulerer salg mellom næringsdrivende.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningen selgeren gir om
kjøpet i bestillingen i nettbutikken, herunder blant annet opplysninger
om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leverings-
betingelser. Ved å akseptere salgsbetingelsene bekrefter kjøperen at de har
lest og er inneforstått med betingelsene, samt all tilgjengelig informasjon
om varen, herunder informasjon om varens kvalitet, egenskaper samt
informasjon om vedlikehold.

 1. Partene

Selger er Style for Life Company, St. Halvardsvei 21, 3414 Lierstranda
(heretter omtalt som vi, oss eller Style for HOME).

Kjøper er den som fremkommer av personopplysningene oppgitt i
bestillingen.

 1. Priser

Alle* priser i nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift. Totalkost-
naden for varene vil vises får bestilling og eventuelle fraktkostnader
fremkommer når bestillingen gjennomføres.

*Priser vises eks mva ved forhandlerinnlogging.

 1. Avtalen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av
selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet
skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren eller i nettbutikken om ikke den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når vi mottar din bestilling vil du automatisk motta en ordrebekreftelse til
din oppgitte epostadresse. Det viktig at du kontrollerer at ordrebekreftelsen
stemmer overens med din bestilling med hensyn til antall, varetype, pris osv.
Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du
fortrinnsvis ta kontakt på telefon 406 75357 eller på e-post til
home@styleforhome.no. Ved beskjed om endringer eller kanselleringer gitt
pr epost kan vi ikke garantere at forespørselen blir behandlet før ordren er
pakket og sendt. I slike tilfeller vil ordren leveres i henhold til ordrebekreftelse.

 1. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp med enten bank- eller kredittkort, vips samt
Paypal. Om det går lang tid fra bestilling blir plassert til ordren skal sendes
vil det i noen tilfelller ved feks at betaling uteblir forbeholder vi oss retten
til å kansellere bestillingen.

 1. Levering

Levering av varen fra Style for HOME til kjøperen skjer på den måte, og til
det tidspunkt som er angitt i bestillingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår
av bestillingen, skal Style for Home levere varen til kjøper innen rimelig tid.
Normalt vil varen blir levert innen en uke etter bestillingen er mottatt. I noen
tilfeller kan leveringstiden være lenger. Skal Style for HOME sørge for at
varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet
på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Risikoen for varene overtas
av kjøper når varene er i kjøpers besittelse.

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten
eller om den elles har mangler. Synlige skader må påpekes til transportfirma
ved mottak. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har skjulte skader
eller mangler, må vi ha beskjed om dette innen 5 dager. Denne fristen må
overholdes da en eventuell reklamasjon i forbindelse med skader som har
oppstått under frakt må fremmes til transportbyrå i løpet av 7 dager etter
mottak av varen. Ved skadersend oss en epost til order@styleforhome.no
med informasjon om  skaden. Alle skader må dokumenteres med bilder.
Skjulte skader som
først meldes oss etter fristen vil automatisk bli avvist av transportøren.

Varene blir levert av Style for HOME eller utenforstående transportør og
skjer i utgangspunktet på dagtid mellom 08.00 og 16.00. Dersom leveringen
av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om
dette. Vi vil sørge for videre informasjon om og eventuelt når levering kan skje,
eller om varen er utsolgt.

Dersom du ønsker å hente varen på vårt lager i Lier, må dette avtales på forhånd.
Ta kontakt med oss på tel 40675357 eller på mail home@styleforhome.no

 1. Uavhentendepakker

Dersom varen sendes til deg som postpakke og du ikke henter pakken på ditt
lokale postkontor innen 14. dager, vil pakken bli returnert til vårt lager i Lier.
Du vil da som kunde måtte dekke de reelle fraktkostnadene tur/retur + inntil
200 kr i gebyr for andre omkostninger. Et slikt gebyr kan ikke ilegges kjøpere
under 18 år. Gebyret skal maksimalt dekke selger faktiske kostnader.
Fraktkostnadene + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp¸
før ditt tilgodehavende tilbakebetales. Om du har valgt å betale med faktura
eller delbetaling vil fakturabeløpet reduseres til de reelle fraktkostnadene
+ 200 kr. Eventuelt økes om det originalebeløpet er lavere.

 1. Angrerett

Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers ubetinget
angrefrist når du handler hos Style for HOME. Det betyr at dersom du angrer
kjøpet ditt, kan du innen 14 dager fra du mottok varen eller den ble stilt til
din disposisjon gi oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten.
Vi anbefaler at dette gjøres skiftlig til vår epostadresse home@styleforhome.no

Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven,
håndteres og dekkes av forbrukeren selv.
Varen som returneres må være pakket slik den ble sendt, og være i samme
stand som da du mottok den. Husk at også emballasjen er en del av produktet.
Om det foretas undersøkelser eller bruk av et produkt utover det som er
nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjonalitet og dette
medfører en reduksjon av varens verdi, kan Style for HOME gjøre fratrekk
i ditt tilgodehavende tilsvarende verdien av verdiforringelsen som følge av
undersøkelsen eller bruken. Det er forbruker som har risikoen for
varene ved retur så sørg derfor for at sendingen er tilstrekkelig
emballert og send fortrinnsvis varen som en sporbarsending.
Ved benyttelse av angreretten må du innen rimelig tid sørge for at varen blir
sendt i retur.

Varen må leveres tilbake på samme måte som den ble levert. Om den
opprinnelige sendingen ble levert med budbil til din privatadresse, arbeidsplass

el. må varen leveres tilbake på samme måte.

Style for HOME
c/ Style for LIFE Company
St. Halvardsvei 21
3414 Lierstranda

Når varen er ankommet i retur og kontrollert plikter Style for HOME seg til å
tilbakebetale eller slette din opprinnelige faktura (avhengig av valgt betalings-
metode). Tilbakebetaling eller sletting av faktura gjøres innen 14 dager etter
at vi har mottatt eller fått retursendingen stilt disponibel for oss.

 1. Reklamasjon

Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen må du innen rimelig tid,
gi Style for HOME beskjed om at du vil påberope deg mangelen. Reklamasjon
må skje senest 2 år etter kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den
er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Av bevishensyn anbefaler vi at du påberoper deg mangelen skriftlig til
home@styleforhome.no. Ved påberopelse av en mangel anbefaler vi at
feilen/mangelen dokumenteres i form av et eller flere bilder allerede ved
første henvendelse for hurtigere behandling av saken.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forhold på
kjøpers side og du har reklamert  kan kjøper i henhold til reglene i Forbruker-
kjøpsloven kap 6 holde kjøpresummen tilbake, kreve retting eller omlevering,
kreve prisavslag, kreve heving, (kun dersommangelen er vesentlig).

Retting eller omlevering skal skje innen rimelig tid og Style for HOME kan
ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering av denne samme
mangelen, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere
forsøk er rimelig. Style for HOME kan motsette seg kjøperens krav dersom
gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Style for HOME urimelige
kostnader.

Dersom mangelen ikke kan rettes eller omleveres kan kjøperen kreve et
forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan kjøperen kreve heving
av kjøpet dersom feilen er vesentlig og retting eller omlevering ikke lar seg gjøre.

Style for HOME er ikke ansvarlige for indirekte tap som følge av mangler med
mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller med fortsett.

 1. Personvern

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Style for HOME kun
innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper
under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre
eller foresatte. Endringer i salgsbetingelser

 1. Kopibeskyttelse (copyright)

Alt innhold på nettsiden Style for HOME, på vår facebooksider og i andre markedsføringssammenhenger er beskyttet av blant annet opphavsretts-,
markedsførings-, og varemerkelovgivning. Dette innebærer blant annet bilder,
firmanavn, tekster, informasjon om produkter, el. Innholdet kan ikke kopieres,
lastes ned eller på annet vis benyttes under skriftlig samtykke fra Style for HOME.